https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

PGS. TS. Phạm Hồng Phi : Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục – đào tạo, vận dụng vào sự nghiệp đổi mới giáo dục – đào tạo ở nước ta hiện nay

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 163

Sự ra đời của luật giáo dục Đại học năm 2012, chúng ta kỳ vọng rằng, những yếu kém, lạc hậu về giáo dục – đào tạo sớm được khắc phục đưa nền giáo dục nước ta bước sang thời kỳ mới với những chuyển biến mang tính thời đại

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục – đào tạo là một bộ phận to lớn, giữ vị trí quan trọng trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn của Đảng qua các kỳ Đại hội, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và sự ra đời của luật giáo dục Đại học năm 2012, chúng ta kỳ vọng rằng, những yếu kém, lạc hậu về giáo dục – đào tạo sớm được khắc phục đưa nền giáo dục nước ta bước sang thời kỳ mới với những chuyển biến mang tính thời đại, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển toàn diện.

Xem chi tiết: PGS. TS. Phạm Hồng Phi : Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục – đào tạo, vận dụng vào sự nghiệp đổi mới giáo dục – đào tạo ở nước ta hiện nay

Đăng ký tư vấn