https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Những thay đổi quan trọng trong Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 427

Bản Hiến pháp sửa đổi đã kế thừa được giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992, vừa thể chế hoá các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước...

 

     Dựa trên Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 và năm 2011, năm 2013 Quốc hội khóa XIII đã quyết định tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi hiến pháp nhằm phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta hiện nay.

     Theo đó, Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam có một số bổ sung, sửa đổi như: Về chính trị, trong bản Hiến pháp mới đã làm rõ:  Khẳng định Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời...; Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân: Bổ sung nguyên tắc hạn chế quyền phù hợp với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng...; Về Chính sách giáo dục: Hiến pháp quy định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý; Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hoá và học nghề...

     Bản Hiến pháp sửa đổi đã kế thừa được giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992, vừa thể chế hoá các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

 

Chi tiết: NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN HIẾN PHÁP

 

Thúy Hạnh

Đăng ký tư vấn