https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Lệ Hữu: Vận dụng tư tưởng V.I. Lênin vào việc hoàn thiện chính sách tôn giáo Việt Nam

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 228

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng của dân tộc. Các Chỉ thị, Nghị quyết luôn chỉ đạo kịp thời, các quan điểm luôn được bổ sung và ngày càng hoàn thiện.

    Ngay từ khi mới ra đời, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng của dân tộc. Các Chỉ thị, Nghị quyết luôn chỉ đạo kịp thời, các quan điểm luôn được bổ sung và ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta áp dụng trong thực tiễn có lúc vẫn còn thiếu sót, bất cập. Do đó, việc tiếp tục phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I. Lênin nói riêng cũng như chủ nghĩa Mác nói chung nhằm hoàn thiện chính sách, luật pháp tôn giáo và thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức công tác tôn giáo vẫn là một vấn đề cấp thiết hiện nay.

Vận dụng tư tưởng V.I. Lênin vào việc hoàn thiện chính sách tôn giáo Việt Nam

Đăng ký tư vấn