Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Mẫu hợp đồng Nghiên cứu khoa học cấp trường 2010 (Đợt 2)

Ngày đăng 25/04/2010 | Lượt xem: 754

Mẫu hợp đồng Nghiên cứu khoa học cấp trường 2010 (Đợt 2)

Mẫu hợp đồng Nghiên cứu khoa học cấp trường 2010

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP TRƯỜNG NĂM 2010

Trên cơ sở quyết định của Hiệu trưởng Đại học Yersin Đà Lạt ký ngày 28/01/2010

về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2010.

Hôm nay, ngày 29 tháng 01 năm 2010 tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, hợp đồng này được ký kết để triển khai thực hiện đề tài:

“……………………………………………………………………………………….”

Mã số đề tài:…………………………………….

giữa hai bên.

Bên A

Đại diện: Phòng Nghiên cứu khoa học Đại học Yersin Đà Lạt

Họ tên, chức vụ: TS. Vũ Như Ngọc

Điện thoại: 552111 – 1011

Bên B

1. Đơn vị chủ trì (Khoa, phòng)

Đại diện:

Họ tên, chức vụ:

Điện thoại: 552111 - 1021

2. Chủ nhiệm đề tài

Ông (Bà):  

Học vị:

Chức vụ:

Điện thoại:

Download Mẫu hợp đồng NCKH cấp trường2010.doc

Đăng ký tư vấn