https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Lê Đức Anh, Lê Thị Minh, Đào Vĩnh Lộc: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MOVING BED biofilm reactor (MBBR) xử lý nước thải sinh hoạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 105

Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn ứng dụng công nghệ MBBR xử lý nước thải sinh hoạt.

Tóm tắt

       Đề tài nghiên cứu công nghệ Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) nhằm xử lý nước thải sinh hoạt tại thành phố Đà Lạt. Thiết lập mô hình nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm với 2 bể sinh học có giá thể K3 với tỷ lệ 40% so với thể tích bể. Các thông số vận hành là HRT = 4-24h, pH = 6,5-8, DO = 0,1-0,5 (bể thiếu khí) và 2,5-3,5 (bể hiếu khí). Qua các tải trọng 1 kg COD/m3.ngày, 2 kg COD/m3.ngày, 3 kg COD/m3.ngày hiệu quả xử lý COD cao nhất lần lượt là 93,22%, 92,82%, 85,61% và hiệu suất khử T-N (tổng nitơ) cao nhất đạt 69,03%, 76,74%, 61,40%. Các chỉ tiêu COD, BOD5, N-NH3 dòng ra đều đạt tiêu chuẩn loại B của QCVN 14:2008/BTNMT. Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn ứng dụng công nghệ MBBR xử lý nước thải sinh hoạt.

Abstract

Research on the Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) in domestic wastewater treatment

       This study researches on the Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) in domestic wastewater treatment in Da Lat city. A pilot-scale model is set up with two biological reactors that have the rate of 40% about volume of K3 inside. The operating parameters are HRT = 4-24h, pH = 6.5 to 8.0, DO = 0.1-0.5 (anoxic reactor) and 2.5 to 3.5 (aeration reactor). With the organic loading rate of 1 kg COD/m3.day, 2 kg COD/m3.day, 3 kg COD/m3.day, the highest COD removal efficiency are  93.22%, 92.82%, 85.61% and the highest T-N (total nitrogen) removal efficiency are 69.03%, 76.74%, 61.40%, respectively. The parameters of COD, BOD5, N-NH3 are available and satisfy the B standard of QCVN 14:2008/MONRE. This result shows high potential in applying MBBR in domestic wastewater treatment .

Xem chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MOVING BED biofilm reactor (MBBR) xử lý nước thải sinh hoạt

Đăng ký tư vấn