https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề năm 2014

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 664

Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành nề nếp trong sinh hoạt của từng chi bộ, từng đoàn thể.

 

       Thực hiện Kế hoạch Số 115-KH/ĐUK ngày 15/01/2014 và Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK ngày 06/01/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, như sau:

       I. Mục đích, yêu cầu

       1. Mục đích

       - Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 79-KH/ĐU của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

       - Nâng cao nhận thức và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên toàn trường về chuyên đề năm 2014;

       - Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành nề nếp trong sinh hoạt của từng chi bộ, từng đoàn thể.

       2. Yêu cầu

       - Chuyên đề năm 2014 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được quán triệt một cách sâu sắc, chuyển thành sức mạnh tinh thần của đảng viên, đoàn viên, hội viên trong quá trình phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh;

       - Các tập thể và từng cá nhân kết hợp nghiên cứu chuyên đề với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, của từng đơn vị để có kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

       II. Nội dung thực hiện năm 2014

       1. Nội dung

       - Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị;

       - Quán triệt chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, liên hệ với các biểu hiện trong công tác và trong sinh hoạt như: Sự tận tâm, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Chống bệnh lười biếng, tỵ nạnh, nói không đi đôi với làm. Xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, tích cực bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước;

       - Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tự liên hệ bản thân có kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

       2. Hình thức tổ chức học tập và liên hệ

       - Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt nội dung chuyên đề năm 2014 tới toàn thể cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên toàn trường vào hạ tuần tháng 02/2014;

       - Các Chi bộ, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức cho đoàn viên, hội viên học tập, thảo luận để hiểu biết thấu đáo về nội dung chuyên đề năm 2014. Xác định từng nội dung và biện pháp thực hiện làm theo phù hợp với đặc điểm của tổ chức, đơn vị mình, hoàn thành vào đầu tháng 3 năm 2014.

       3. Tài liệu

       - “Học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn;

       - "Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

       Tài liệu này sau khi được truyền đạt tập trung sẽ được gửi qua hộp thư điện tử tới các chi bộ, đoàn thể và đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

       III. Tổ chức thực hiện

       Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy, các Chi bộ, đoàn thể Chính trị - Xã hội chủ động xây dựng chương trình học tập. Quá trình triển khai cần đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo về Đảng ủy để theo dõi chỉ đạo.

Đăng ký tư vấn