https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 3

Ngày đăng 16/05/2010 | Lượt xem: 709

Để các đơn vị chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên K3, Trường thông báo đến các Khoa, Phòng chức năng kế hoạch sau đây

 

TRƯỜNG ĐH YERSIN ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

  Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

                   SỐ:  04/PĐT                                              

Đà Lạt, ngày 23 tháng 02 năm 2010

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP (KHOÁ 3)

KÍNH GỬI: CÁC TRƯỞNG PHÒNG, TRƯỞNG KHOA

 

Để các đơn vị chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên K3, Trường thông báo đến các Khoa, Phòng chức năng kế hoạch sau đây:

 

I- Lịch ôn thi tốt nghiệp: Ngoài việc thông báo đề cương ôn các thi tốt nghiệp cho sinh viên tự ôn tập, Trường đề nghị các Khoa bố trí giảng viên ôn thi  cho sinh viên theo lịch thống nhất sau đây:

STT

Tên môn

Số tiết

Ngày/giờ ôn

Phòng ôn

1

Môn Chủ nghĩa XHKH

(QTKD: 299 sv)

10 tiết

21/05/2010 (Từ 7g00)

Thông báo sau

2

Môn Chủ nghĩa XHKH

(Du lịch: 295 sv)

10 tiết

17/05/2010 (Từ 7g00)

 

""

3

Môn Chủ nghĩa XHKH

(231 sv: Tin học, Môi trường, Kiến trúc, Mỹ thuật, Tiếng Anh)

10 tiết

18/05/2010 (Từ 7g00)

 

""

4

Môn Kinh tế chính trị ML

(100 sv: Môi trường, CNSH)

10 tiết

17/05/2010 (Từ 7g00)

 

""

5

Môn Cơ sở ngành

10 tiết

19/05/2010 (Từ 7g00)

""

6

Môn Chuyên ngành

10 tiết

20/05/2010 (Từ 7g00)

""

Lưu ý: Sinh viên làm khoá luận cũng phải tập trung ôn và thi Môn Lý luận chính trị.

Trong trường hợp không bố trí được GV ôn thi  môn Cơ sở và  môn chuyên ngành  theo lịch trên, Khoa có thể đăng ký với Phòng Đào tạo ngày ôn thi  khác, nhưng không được muộn hơn 22/5/2010.

II- Lịch thi tốt nghiệp:

STT

Tên môn

Giờ thi

Ngày thi

Phòng thi

1-

Môn Khoa học Mác-Lênin

  7g30

08/06/2010

T/báo sau

2-

Môn Cơ sở ngành

13g30

08/06/2010

T/báo sau

3-

Môn Chuyên ngành

  7g30

09/06/2010

T/báo sau

III- Chấm thi tốt nghiệp

- CB chấm thi tập trung chấm vào 8g00 ngày 10/06/2010;

- Địa điểm chấm thi: tập trung tại Phòng Đào tạo.

IV- Bảo vệ khoá luận TN: Tùy theo điều kiện đơn vị mình, các Khoa đăng ký  ngày giờ bảo vệ khoá luận TN với  Phòng Đào tạo, nhưng không muộn hơn ngày 17/6/2010.

V- Các Khoa nộp cho Phòng Đào tạo các danh sách sau đây trước ngày 10/5/2010:

- Danh sách HĐ chấm khóa luận TN của Khoa.

- DS chính thức làm luận văn, tên đề tài, GV hướng dẫn và GV phản biện.

VI- Đối với Kiến trúc K2 và Mỹ thuật CN khoá 3:  Ban chủ nhiệm Khoa đã trình Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Khoa, tại thông báo này Trường lưu ý Khoa:

- Thông báo cho sinh viên tập trung ôn và thi môn Lý luận chính trị theo đúng lịch chung của Trường.

- Nếu được thì sắp xếp cho sinh viên bảo vệ đồ án sớm hơn để có thể tổ chức Lễ tốt nghiệp chung với các Khoa khác trong Trường (dự kiến thời gian từ 01 đến 03/7/2010).

Đề nghị các Khoa phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp trên đây cho toàn thể CB, GV và sinh viên liên quan biết và phối hợp với các Phòng chức năng tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp năm 2010.

 

Nơi nhận:                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (để B/c)

- Các Khoa liên quan (Th/hiện)

- Phòng ĐT, QLSV                                                                                 (Đã ký)

- Lưu ĐT

 

 

                                                                                                           THS. PHAN NAM

 

 

 

 

Đăng ký tư vấn