Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2010

Ngày đăng 24/05/2010 | Lượt xem: 805

Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp khoa năm 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP KHOA NĂM 2010

Trên cơ sở quyết định của Hiệu trưởng Đại học Yersin Đà Lạt ký ngày 24/05/2010.

về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2010.

Hôm nay, ngày 25 tháng 05 năm 2010 tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, hợp đồng này được ký kết để triển khai thực hiện đề tài:

giữa hai bên.

Bên A

Đại diện: Phòng Nghiên cứu khoa học Đại học Yersin Đà Lạt

Họ tên, chức vụ: T.S Vũ Như Ngọc

Điện thoại: 3552111 – 1007

Bên B

1. Đơn vị chủ trì (Khoa, phòng)

Đại diện:Khoa ….....

Họ tên, chức vụ: …........

Điện thoại: 3552111 – 10....

2. Chủ nhiệm Đề tài ( Cán bộ hướng dẫn ):

Ông (Bà):

Học vị:

Chức vụ:

Điện thoại:

3. Sinh viên thực hiện đề tài (chịu trách nhiệm chính):

Họ và tên:

Lớp:

Mã số sinh viên:

 

Download Mẫu hợp đồng NCKH cấp khoa 2010.doc

Đăng ký tư vấn