https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, năm 2015", Bạn có biết!

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 154

Các bạn sinh viên yêu thích nghiên cứu khoa học hãy bắt đầu nào. Đây là cơ hội để các bạn phát huy khả năng tự học, nghiên cứu, sáng tạo, bước đầu hiện thực hóa những ý tưởng khoa học, chia sẻ thông tin khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả học tập...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” – 2015

 

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        1. Mục đích

        Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” – 2015 nhằm:

        - Tạo môi trường trao đổi học thuật trong sinh viên;

        - Thông qua hội nghị, tạo cơ hội cho sinh viên làm quen với cách thức nghiên cứu khoa học;

        - Là cơ hội cho sinh viên phát huy khả năng tự học, nghiên cứu, sáng tạo, bước đầu hiện thực hóa những ý tưởng khoa học, chia sẻ thông tin khoa học để góp phần nâng cao hiệu quả học tập.

2. Yêu cầu

        - Việc triển khai Hội nghị phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.

        - Các Khoa cần lựa chọn và chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trước khi gửi đề tài tham gia hội nghị.

        II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

        Tất cả sinh viên đang học tập tại trường Đại học Yersin Đà Lạt đều có thể gửi đề tài tham gia hội nghị.

        III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

        - Thời gian: Ngày 9/6/2015.

        - Địa điểm: Hội trường N0 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

 

 

        IV. NỘI DUNG – LĨNH VỰC

        - Các đề tài nghiên cứu tập trung ở các chuyên ngành đang được đào tạo tại trường Đại học Yersin Đà Lạt.

        - Các đề tài nghiên cứu nhằm đẩy mạnh hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào lao động, sản xuất…

        - Các đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng sẽ được lựa chọn để đăng trong Bản tin Khoa học và Giáo dục của Trường trong năm 2015.

        Đề nghị số lượng đề tài tham gia theo các Khoa như sau:

Stt

Khoa

Số lượng

1

Điều dưỡng

Có ít nhất 02 đề tài

2

Kiến trúc và MTCN

Có ít nhất 02 đồ án

3

Sinh học – Môi trường

Có ít nhất 02 đề tài

4

Quản trị Kinh doanh

Có ít nhất 02 đề tài

5

Ngoại ngữ

Có ít nhất 01 đề tài

6

CN Thông tin

Khuyến khích tham gia

7

Trường THPT YERSIN

Khuyến khích tham gia

 


 

        V. YÊU CẦU CHUNG VÀ HỒ SƠ THAM GIA HỘI NGHỊ

        1. Yêu cầu chung

        - Bài báo cáo tóm tắt không quá 5.000 từ, cần nêu lên được kết quả nghiên cứu của tác giả và theo cấu trúc của một bài báo khoa học, với các phần như sau:

        - Tiêu đề (Title): Mô tả một cách ngắn gọn, cô đọng, súc tích nội dung của bài báo, nêu chủ đề, đề tài sẽ được bàn thảo trong bài báo.

        - Tóm tắt tiếng Việt từ 150 – 160 từ gồm những khía cạnh chính của toàn bộ bài báo theo một trình tự khoa học.

        - Giới thiệu (Introduction): Giới thiệu tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan: nêu giả thuyết, đưa ra vấn đề cần nghiên cứu; cơ sở, cách tiếp cận và những kết quả có thể mang lại của nghiên cứu;

        - Nội dung nghiên cứu (Content): Giải quyết những vấn đề của phần giới thiệu một cách cụ thể, chi tiết; làm sáng tỏ những ý kiến, nhận định về vấn đề nghiên cứu;

        - Kết quả (Results): Trình bày kết quả theo một trật tự logic với từ ngữ chính xác kết hợp với các công cụ minh họa (biểu bảng, hình ảnh…) và các tóm tắt phân tích thống kê để trả lời cho giả thuyết, câu hỏi hay vấn đề đặt ra.

        - Tài liệu tham khảo (References/ Literature Cited): Tài liệu tham khảo ghi theo trình tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách (hoặc tạp chí), nhà xuất bản, nơi xuất bản (tập, số, năm xuất bản đối với tạp chí). Tất cả đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch. Tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài.

        - Bảng biểu và hình ảnh (Tables and Figures): Các bảng số liệu và hình ảnh mô tả, minh họa chi tiết những điều đã được trình bày tổng quát trong phần phương pháp và kết quả thí nghiệm.

        - Bài viết được đánh máy bằng vi tính trên khổ giấy A4, sử dụng Font chữ Unicode, cỡ chữ 13; lề trên2 cm, lề dưới2 cm, lề trái3 cm, lề phải2 cm.

        2. Hồ sơ tham gia

        Hồ sơ đăng ký tham gia theo mẫu gửi kèm.

        Hạn chót nhận bài tham gia hội nghị là ngày 25/5/2015.

        Hồ sơ tham gia hội nghị được đánh máy và gửi về Ban Tổ chức theo địa chỉ email: daihocyersin@yersin.edu.vn

        VII. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

        1. Nội dung khoa học: 30 điểm;

        2. Phương pháp nghiên cứu: 40 điểm;

        3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, giáo dục…: 20 điểm;

        4. Cách trình bày báo cáo: 10 điểm.

        Trường sẽ thành lập Hội đồng để đánh giá, nhận xét cho điểm từng đề tài.

        Sinh viên trình bày đề tài trước Hội đồng giám khảo của Trường trong thời gian tối đa 15 phút. Sau đó, Hội đồng giám khảo sẽ đặt ra các câu hỏi để sinh viên trả lời.

        Tổng cộng điểm đánh giá một đề tài theo 04 tiêu chí trên tối đa là 100 điểm, chấm lẻ đến 1 điểm.

        VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

        Ban Tổ chức sẽ các trao giải thưởng như sau:

        - 01 giải Nhất: Giấy khen và tiền thưởng trị giá 500.000đ;

        - 01 giải Nhì: Giấy khen và tiền thưởng trị giá 400.000đ;

        - 01 giải Ba: Giấy khen và tiền thưởng trị giá 300.000đ;

        - Một số giải Khuyến khích: Giấy khen và tiền thưởng trị giá 200.000đ.

        VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Kế hoạch đạt mục đích đặt ra.

        2. Các khoa

        Các Khoa nhanh chóng lựa chọn sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học, sinh viên làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp để tham dự hội nghị.

        Phân công giảng viên theo dõi, hướng dẫn sinh viên thực hiện báo cáo.

        3. Các phòng, ban liên quan: Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để hội nghị diễn ra thành công.

 MẪU BÁO CÁO

 

Đăng ký tư vấn