https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hội cựu chiến binh trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia công tác tuyên giáo - PGS. TS. Phạm Hồng Phi

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 552

Trong các mặt hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo giữ vai trò hết sức quan trọng nhằm xây dựng và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức.

Tóm tắt

Trong các mặt hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo giữ vai trò hết sức quan trọng nhằm xây dựng và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức. Tham gia công tác tuyên giáo là nhiệm vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức chính trị - xã hội, của mọi cán bộ, đảng viên. Hội cựu chiến binh là một đoàn thể chính trị - xã hội, có những điều kiện thuận lợi cơ bản để hoạt động công tác tuyên giáo và hội cựu chiến binh trường đại học Yersin Đà Lạt đã làm tốt điều đó.

Abstract

The association of veterans at Yersin University of Dalat participating in propaganda

In the activities of the Communist Party of Vietnam, propaganda plays a very important role to develop and improve the  Party’s vanguard role in politics, theory, intellect, culture and morals. Participating in propaganda is the mission of all socio - political organization, Party members and officers. The Association of veterans is a socio - political organization, so there are favorable conditions for propaganda. The veterans of Yersin University have done this well.


Hội cựu chiến binh trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia công tác tuyên giáo.

Đăng ký tư vấn