Tin tức tổng hợp

TRANG CHỦ Tin tức tổng hợp
Tin tức tổng hợp

Công văn Số 5571/BGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đối với các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng không chuyên về luật: Nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 5 tiết.

Công văn Số: 5572/BGDĐT-TTr V/v Phân công trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ ban hành chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Luật phòng, chống tham nhũng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 8 năm 2007

Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định theo đề nghị của Thủ tướng...

Phối hợp thực hiện Công ước về chống tham nhũng

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phân công đơn vị thường trực và cán bộ theo dõi...

Quyết định Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chuyên về luật, các trường liên quan trực tiếp đến công tác nội chính chủ động trong việc lựa chọn đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên...

Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Việc quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho rằng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng...

Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945/19-8-2013) và Quốc Khánh (2-9-1945/2-9-2013): Ngày đẹp nhất

Cách mạng Tháng Tám là bước ngoặt trọng đại trong tiến trình lịch sử nước nhà. Một chân trời mới mở ra với nền Cộng hòa non trẻ. Đứng đầu Nhà nước này là một vị Chủ tịch giàu cốt cách gánh vác, dường như ở đây đã có sự chuẩn bị...

Đăng ký tư vấn