Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu Văn phòng Hội đồng Quản trị

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 35

Văn phòng HĐQT được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-DYD do Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ngày 25 tháng 10 năm 2007.

1. Giới thiệu lãnh đạo của đơn vị:

-           Trưởng đơn vị: Nguyễn Bào – Chủ tịch HĐQT

-           Email liên lạc: nguyenbao036@gmail.com

2. Quá trình hình thành và phát triển

Văn phòng HĐQT được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-DYD do Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ngày 25 tháng 10 năm 2007.

3. Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng:

- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các chủ trương chính sách và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Làm thư ký cho Hội đồng Quản trị.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện theo dõi, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận để phản ánh với Hội đồng Quản trị.

- Tiếp nhận sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT để lập các báo cáo theo định kỳ tháng, quý, năm; Các báo cáo chuyên đề, báo cáo sơ kết, tổng kết; Báo cáo trong các kỳ họp Cổ đông thường niên và Đại hội Cổ đông.

- Tiếp nhận sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, của Thường trực HĐQT, tập hợp ý kiến đề xuất của các Ủy viên HĐQT để dự thảo chương trình – nội dung cho các kỳ họp Hội đồng Quản trị.

- Lập kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện.

- Thường trực ban biên tập soạn thảo tài liệu cho các kỳ họp Đại hội Cổ đông, các quy hoạch và chiến lược phát triển của Nhà trường theo từng giai đoạn.

- Giữ mối liên hệ với các Thành viên HĐQT, đặc biệt là các thành viên không làm việc thường xuyên tại trường để tiếp nhận ý kiến, cung cấp thông tin và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để các Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị phân công.

4. Danh sách cán bộ

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Bào

Chủ tịch HĐQT

nguyenbao036@gmail.com

2

Hồ Văn Kim Lộc

Thư ký HĐQT

hovankimloc_7d@yahoo.com

Văn phòng: Phòng N2.10 – 01 Tôn Thất Tùng – Phường 8 – Tp Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại liên lạc: 0633.555090, 0633.552111 (Số nội bộ: 1012)

Email liên lạc: hdqtyersin@gmail.com

Đăng ký tư vấn