Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu Phòng Thanh Tra - Đảm bảo chất lượng

Ngày đăng 17/03/2015 | Lượt xem: 456

Phòng Thanh tra và Đảm bảo Chất lượng được thành lập theo quyết định số 64/QC-TTr-DYD ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng nhà trường

 1.Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Thanh tra và Đảm bảo Chất lượng được thành lập theo quyết định số 64/QC-TTr-DYD ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng nhà trường

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng của Phòng Thanh tra và Đảm bảo Chất lượng

1. Thanh tra giáo dục có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, góp phần xây dựng nề nếp, kỷ cương trong quá trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

2. Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng điều hành và quản lý công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trong Nhà trường theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.

3. Nhiệm vụ của Phòng Thanh tra và Đảm bảo Chất lượng

1. Nhiệm vụ Thanh tra giáo dục

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra đối với các hoạt động trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng;

3. Nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản, quy chế về công tác thanh tra phù hợp với yêu cầu phát triển của nhà trường;

4. Thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến sinh viên, học viên ở tất cả các bậc, hệ đào tạo trong trường; các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của nhà trường;

5. Thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, các hoạt động khoa học công nghệ;

6. Thanh tra việc quản lý tài chính, tài sản, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường;

7. Tiếp nhận và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo trong  nhà trường theo qui định của pháp luật;

8. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;

9. Báo cáo kịp thời về công tác thanh tra, theo yêu cầu của cấp trên và của lãnh đạo nhà trường;

Nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo

1. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định cho từng giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra các hoạt động tự đánh giá theo kế hoạch đã được lãnh đạo trường phê duyệt;

2. Xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trong Trường, chuẩn bị điều kiện cho việc đánh giá ngoài đối với Trường;

3. Xây dựng các mục tiêu, chính sách, quy trình, quy định và các kế hoạch cụ thể của hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo;

4. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, theo dõi kiểm tra việc thực hiện điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường;

5. Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên. Thiết kế phiếu khảo sát ý kiến của người học và phối hợp với phòng, khoa, bộ môn, đơn vị trực thuộc để tổ chức lấy ý kiến người học nhận xét, đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên.

Nhiệm vụ chung

1. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện trường trang bị cho Phòng Thanh tra và Đảm bảo Chất lượng;

2. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác thanh tra & đảm bảo chất lượng trong quá trình hoạt động của toàn Phòng;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Danh sách cán bộ Thanh tra trường gồm có:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đinh Quốc Hiếu

P.Trưởng phòng TT & ĐBCL

Dinhquochieu@gmail.com

 2

ThS. Trần Thị Ngọ

Chuyên viên

tranthingo@yersin.edu.vn

3

ThS. Đặng Ngọc Cát Tiên

Chuyên viên

dangngoccattien@gmail.com

Ngoài dách sách trên mời thêm các cộng tác viên thanh tra.

   Điện thoại: 0633.552111 (Số nội bộ: 1007)   Phòng làm việc: nhà N – N2.12

   Email: thanhtratruong@yersin.edu.vndambaochatluong@yersin.edu.vn

 

Đăng ký tư vấn