https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu phòng Tài chính Kế toán

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 624

Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.


1. Giới thiệu lãnh đạo của đơn vị:

       - Trưởng đơn vị: Nguyễn Lê Hiển Đạt

       + Email liên lạc: nlhdat@yersin.edu.vn

       2. Quá trình hình thành và phát triển

        Phòng Tài chính Kế toán là một trong những đơn vị được thành lập sớm nhất của Trường. Năm 2001, khi các sáng lập viên bắt đầu triển khai ý tưởng thành lập Trường, văn phòng của Ban Sáng lập được hình thành để theo dõi vốn góp ban đầu và thực hiện các chi phí để xin thành lập Trường. Ngoài hoạt động kế toán, trong giai đoạn này còn kiêm nhiệm thêm các nhiệm vụ mà chủ yếu là chuẩn bị các hồ sơ ban đầu cho công tác xin quyết định thành lập Trường.

       Sau đó, cũng trong năm 2001, Trung tâm Ngọai ngữ Tin học được hình thành, văn phòng Ban Sáng lập được sáp nhập vào họat động của Trung tâm, Trung tâm có tên viết tắt là FOLIT (Foreign Language Informatic Technology), trong suốt thời gian từ 2001 đến tháng 10 năm 2004. Trung tâm Ngoại ngữ Tin học (FOLIT) là một pháp nhân được thành lập theo Quyết định số: 160/QĐ-TC ngày 01/10/2001 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, tổ chức hạch toán độc lập, hồ sơ Kế tóan thực hiện theo mã số thuế 5800328871.

       Ngày 01 tháng 10 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 175/2004/QĐ-TTg cho phép thành lập trường Đại học Yersin Đà Lạt. Từ đó, họat động Tài chính Kế tóan thực hiện theo pháp nhân trường Đại học Yersin Đà Lạt. Tài chính và tài sản được sáp nhập từ pháp nhân Trung tâm Ngọai ngữ Tin học sang pháp nhân trường Đại học Yersin Đà Lạt.

       3. Chức năng – Nhiệm vụ

       3.1. Nhiệm vụ

       - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

       - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

       - Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

       - Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

       3.2. Chức năng

       - Kế toán vốn bằng tiền: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại các Ngân hàng.

       - Kế toán tài sản:

       + Phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình tăng, giảm từng loại vật tư, tài sản tại đơn vị;

       + Phản ánh số lượng, nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của mỗi tài sản cố định hiện có và tình hình tăng, giảm của mỗi tài sản cố định; khối lượng và giá trị công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn TSCĐ của đơn vị.

       - Kế toán thanh toán:

       + Kế toán thu: Phản ánh các khoản thu hoạt động phát sinh tại cơ sở như: thu tiền học phí, phí tuyển sinh, phí thi, viện phí, thu tiền bán vé vào cửa, thu cho thuê cơ sở vật chất, luyện tập, thi đấu và các khoản thu khác.

       + Kế toán chi: Phản ánh các khoản chi phí về vật tư, tiền công, khấu hao tài sản, dịch vụ mua ngoài và các khoản chi phí bằng tiền của hoạt động sự nghiệp, hoạt động sản xuất dịch vụ và hoạt động đầu tư XDCB.

       + Kế toán Nợ phải thu, phải trả:

       * Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu theo từng đối tượng thanh toán trong và ngoài đơn vị.

       * Phản ánh các khoản nợ phải trả của đơn vị về các khoản mua vật tư hoặc dịch vụ công cộng đã sử dụng chưa thanh toán cho người cung cấp, về các khoản nợ vay, về tiền công phải trả cho người lao động, các khoản thu nhập phải chia cho người góp vốn, các khoản thuế phải nộp cho nhà nước và việc thanh toán các khoản nợ phải trả đó.

       - Kế toán nguồn vốn, quỹ: Phản ánh nguồn vốn, quỹ hiện có và tình hình tăng, giảm từng nguồn vốn, quỹ (các quỹ trích lập từ lợi nhuận sau thuế) do các thành viên góp vốn hoặc trích từ kết quả hoạt động  hoặc bổ sung từ nguồn vốn khác.

       - Kế toán kết quả và phân phối kết quả tài chính: Phản ánh số chênh lệch thu - chi thực hiện trong năm và phát sinh phân phối kết quả đó.

       4. Thành tựu đạt được

       Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tài chính Kế toán, Phòng luôn đảm bảo kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, Nhà trường và các tổ chức - cá nhân có liên quan.

       Qua các năm hoạt động Phòng luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

       Hai cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2007- 2008 và 2008-2009

       5. Danh sách cán bộ

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Lê Hiển Đạt

Trưởng phòng

2

Đinh Thị Mai

Thủ quỹ

3

Nguyễn Hồng Nhật Lệ

Kế toán vốn bằng tiền và tổng hợp tài sản

4

Lê thị Thu Hà

Kế toán thanh

5

Nguyễn Tài Chánh

Kế toán tài sản

Văn phòng:                           Phòng E5 - khối nhà E, 01 Tôn Thất Tùng, Đà Lạt

Điện thoại liên lạc:                   063.3552111 (1025, 1026)

Email liên lạc:                      nlhdat@yersin.edu.vn

Đăng ký tư vấn