Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu Hội đồng Quản trị

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 37

Hội đồng Quản trị được bầu ra từ những người có khả năng và tâm huyết, những Nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý tài năng và các đại diện cho những nhóm có lợi ích liên quan; được Bộ Giáo dục và Đà tạo công nhận...       1. Giới thiệu về Hội đồng Quản trị

       Hội đồng Quản trị được bầu ra từ những người có khả năng và tâm huyết trong xây dựng Nhà trường, những Nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý tài năng và các đại diện cho những nhóm có lợi ích liên quan; được Bộ Giáo dục và Đà tạo công nhận tại Quyết định số 5967/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 15 tháng 10 năm 2004.

       Đứng đầu Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị do các Thành viên Hội đồng Quản trị bầu lên; được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tại Quyết định số 5968/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 15 tháng 10 năm 2004.

       Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Bào

Chủ tịch HĐQT

2

PGS.TS. Phạm Bá Phong

Phó Chủ tịch HĐQT

3

Ông Trương Thành Trung

Phó Chủ tịch HĐQT

4

Ths. Nguyễn Quang Tuyến

Phó Chủ tịch HĐQT

5

Ths. Tạ Tất Thắng

Ủy viên HĐQT

6

Ths. Phan Nam

Ủy viên HĐQT

7

TS. Vũ Như Ngọc

Ủy viên HĐQT

8

PGS.TS. Nguyễn Nhị Điền

Ủy viên HĐQT

9

GS.TS Lê Văn Hiệp

Ủy viên HĐQT

10

PGS.TS. Đào Xuân Vinh

Ủy viên HĐQT

11

Ông Nguyễn Thiết Giáp

Ủy viên HĐQT

       2. Chức năng – Nhiệm vụ

       Hội đồng Quản trị là tổ chức đại diện duy nhất quyền sở hữu tập thể Nhà trường, có trách nhiệm và quyền tự chủ quyết định những vấn đề quan trọng về tổ chức, nhân sự và tài chính, tài sản của Trường.

       Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn:

-          Xem xét điều chỉnh ngành, nghề, trình độ, quy mô đào tạo và quy hoạch phát triển Nhà trường, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-          Xây dựng và sửa đổi các chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu chi tài chính theo quy định của Nhà nước đối với các trường ngoài công lập.

-          Huy động các nguồn vốn để xây dựng trường; phê duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm do Hiệu trưởng trình; giám sát việc quản lý tài chính và tài sản của trường.

-          Đề cử và đề nghị công nhận hoặc không công nhận người giữ chức vụ Hiệu trưởng, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

-          Phê duyệt phương án về tổ chức bộ máy, biên chế và các vấn đề có liên quan đến nhân sự của trường do Hiệu trưởng đề xuất.

-          Quyết định những nguyên tắc cơ bản giải quyết các vấn đề về đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất và công tác đối ngoại của trường.

-          Xây dựng và sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

-          Giám sát Hiệu trưởng trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Hình ảnh thành viên Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Bào


Phó Chủ tịch HĐQT - PGS. TS. Phạm Bá Phong


Phó Chủ tịch HĐQT - ThS. Nguyễn Quang Tuyến


 Phó Chủ tịch HĐQT - Trương Thành Trung

Ủy viên HĐQT - GS. TS. Lê Văn Hiệp

Ủy viên HĐQT - Nguyễn Thiết Giáp

Ủy viên HĐQT -  PGS. TS. Đào Xuân Vinh

Ủy viên HĐQT - PGS. TS. Nguyễn Nhị Điền

Ủy viên HĐQT - ThS. Tạ Tất Thắng

Ủy viên HĐQT - TS. Vũ Như Ngọc

Ủy viên thường trực HĐQT - ThS. Phan Nam

Đăng ký tư vấn