https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu Công Đoàn cơ sở trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 473

Công đoàn cơ sở có trên 130 đoàn đoàn viên, sinh hoạt ở 16 tổ trong 4 Công đoàn bộ phận. Có 6 ban chuyên đề trực thuộc Ban chấp hành công đoàn nhà trường.

I. Quá trình hình thành và phát triển

Công đoàn cơ sở trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập theo quyết định số 72/QĐ-LĐLĐ ngày 01/2/2005 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, đến nay đã hoạt động được 4 nhiệm kỳ.

Hiện nay, Công đoàn cơ sở có trên 130 đoàn đoàn viên, sinh hoạt ở 16 tổ trong 4 Công đoàn bộ phận. Có 6 ban chuyên đề trực thuộc Ban chấp hành công đoàn nhà trường.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Công đoàn cơ sở trường Đại học Yersin Đà Lạt là một trong bốn tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh, có các chức năng sau:

-  Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

- Tham gia quản lý cơ quan đơn vị, tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động;

- Giáo dục, động viên người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Tuyên truyền, phổ biến và vận động người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị, nghĩa vụ của người lao động và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

2.2. Tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các quy định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong nhà trường; Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng. Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

2.3. Phối hợp với BGH nhà trường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức lao động; thay mặt cho đoàn viên, người lao động xây dựng, thương lượng và ký Thoả ước lao động tập thể với Hiệu trưởng nhà trường phù hợp các quy định của pháp luật, tham gia các hội đồng của nhà trường để giải quyết các vấn đề có liên quan đến người lao động; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua; vận động người lao động tham gia các hoạt động xã hội, chống các tệ nạn xã hội, hỗ trợ nhau trong công tác cũng như lúc khó khăn, hoạn nạn.

2.4. Chỉ đạo các Công đoàn bộ phận thực hiện các hình thức tham gia quản lý, thực hiện pháp luật lao động và Luật Công đoàn, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do nhà trường và LĐLĐ tỉnh phát động.

2.5. Phát triển và quản lý đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

III. Thành tựu đạt được

08 năm qua, Công đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt luôn thể hiện được vai trò nòng cốt trong các phong trào quần chúng của nhà trường. Sự vững mạnh cả về tổ chức và hoạt động của công đoàn luôn là chỗ dựa để Đảng bộ triển khai có kết quả những nhiệm vụ chính trị được Đảng cấp trên giao; luôn là lực lượng tin cậy đảm bảo cho nhà trường thực hiện được sứ mệnh đã đảm nhận với xã hội.

Kết quả thi đua hàng năm, Công đoàn cơ sở đều đạt vững mạnh, hai năm (2005 và 2006) đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, 5 năm (2007, 2008, 2009 và 2010, 2012) đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, năm 2011 đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh.

IV. Danh sách Ban chấp hành khóa IV

Tên đơn vị: Công đoàn cơ sở trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày thành lập: 01/2/2005

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Mỵ

Email: my2408@gmail.com

Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

Email: vanhoang@yersin.edu.vn

Danh sách Ban chấp hành khóa IV

Stt

Họ và tên

Chức vụ

   1      

Nguyễn Thị Mỵ

Chủ tịch

   2      

Nguyễn Văn Hoàng

Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm UBKT

   3      

Phan Thị Bích Hằng

UV Thường vụ

   4      

Nguyễn Hồng Nhật Lệ

UVBCH – Kế toán

   5      

Đỗ Thị Hoa

UVBCH – Trưởng  Ban tuyên truyền

   6      

Lê Mai Như Uyên

UVBCH – Trưởng Ban nữ công

   7      

Nguyễn Hoàng Thanh Trang

UVBCH – Trưởng Ban văn nghệ

   8      

Dương Ngọc Lang

UVBCH – Trưởng Ban thể thao

 10     

Đặng Ngọc Cát Tiên

UVBCH – Trưởng Ban thi đua

 11     

Đoàn Thị Kim Dung

UVBCH  - Trưởng Ban Đời Sống

 

Đăng ký tư vấn