https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Đề cương báo cáo năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 77

Ông (bà) Trưởng các đơn vị có trách nhiệm đôn đốc thực hiện và gửi báo cáo về phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 18/7/2012 để có tài liệu làm báo cáo tổng kết của toàn trường.

Để chuẩn bị tổng kết năm học 2011-2012, các phòng, khoa, đơn vị (sau đây gọi là đơn vị) trực thuộc nhà trường cần tổng kết các hoạt động của đơn vị gồm các nội dung:

1. Nêu đặc điểm tình hình có ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

2. Đánh giá kết quả hoạt động: Ghi rõ từng công việc cụ thể, số lượng, chất lượng đạt được. So sánh kết quả đạt được năm học này với kết quả của năm học trước và với kế hoạch được giao hoặc kế hoạch tự xây dựng.

3. Nêu những tồn tại yếu kém, phân tích nguyên nhân của tồn tại yếu kém.

4. Dự kiến và đề xuất kế hoạch hoạt động của đơn vị trong năm học tới.

Ông (bà) Trưởng các đơn vị có trách nhiệm đôn đốc thực hiện những công việc trên đây và gửi báo cáo về phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 18/7/2012 để có tài liệu làm báo cáo tổng kết của toàn trường.

Đăng ký tư vấn