Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Danh sách Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học 2011

Ngày đăng 02/10/2012 | Lượt xem: 821

(Kèm theo quyết định số 171/QĐ-DYD ngày 01 tháng 10 năm 2012)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀINGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2011

             (Kèm theo quyết định số 171/QĐ-DYD ngày 01 tháng 10 năm 2012) 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong     Hội đồng

1

PGS. TS. Phạm Bá Phong

Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Chủ tịch Hội đồng

2

Ông  Trương Thành Trung

Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Ủy viên

3

Ông   Hồ Văn Kim Lộc

Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Ủy viên

4

ThS. Phan Nam

Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Ủy viên

5

ThS. Lê Văn Sơn

Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Ủy viên phản biện

6

ThS. Trương Thị Lan Hương

Trường ĐH Đà Lạt

Ủy viên phản biện

 

    Thư ký: ThS. Phạm Hồng Quý                                                                                                           

 

Đăng ký tư vấn