https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ Anh

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 313

(Đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 114/ĐT-DYD ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt;  được bổ sung, chỉnh sửa và cập nhật đến tháng 3/2011)

 

1.  Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng Anh thông thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường; cung cấp cho sinh viên kiến thức, nền tảng ngôn ngữ học, văn hóa, xã hội và văn học Anh-Mỹ.

- Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu qủa trong các lĩnh vực chuyên môn như văn phòng, kinh doanh, giảng dạy, biên-phiên dịch, và các lĩnh vực hoạt động khác có sử dụng Tiếng Anh.

2.  Thời gian đào tạo: 4 năm.

3.  Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ.

4.  Đối tượng tuyển sinh: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, THBT… căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.  Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo QĐ số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT).

6.  Thang điểm: Thực hiện theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT.

7.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

7.1 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

Stt

KHỐI KIẾN THỨC

Tổng

tín chỉ

Tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

1

Kiến thức giáo dục đại cương: (40%)

(chưa kể GDTC và GDQP)

53

53

0

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: (60%)

Trong đó:

82

68

14/46

     - Kiến thức cơ sở ngành

33

33

 

     - Kiến thức ngành

25

25

 

     - Kiến thức chuyên ngành

17

6

11/34

     - Khoá luận (hoặc các môn chuyên môn có khối lượng tương đương)

7

4

3/12

Tổng số tín chỉ

(chưa kể 10 tín chỉ GDTC và GDQP)

135

121

14/46

 


7.2. Chương trình và kế hoạch đào tạo: 8 học kỳ (135 tín chỉ + 10 tín chỉ GDTC & GDQP)

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số

Tín chỉ

(Trong đó thực hành)

HỌC KỲ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Số tín chỉ

 135 +10

 

16 +1

17 +1

17+8

19

Đăng ký tư vấn