https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 82

 (Đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 114/ĐT-DYD ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt, được bổ sung, chỉnh sửa và cập nhật đến tháng 3/2011)

 

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đại học, có khả năng làm việc độc lập sáng tạo và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

Chuyên ngành Lập trình quản lý: Người học nắm vững được các kiến thức về hệ thống thông tin và kỹ năng lập trình. Có khả năng phân tích, thiết kế, tổ chức và phát triển các phần mềm quản lý phục vụ cho các hệ thống thông tin.

Chuyên ngành Kế toán – Tin học: Người học nắm vững được các kiến thức về kế toán và kỹ năng lập trình. Có khả năng phân tích, thiết kế, tổ chức và phát triển các phần mềm cho các hệ thống kế toán.

Chuyên ngành Mạng – Phần cứng: Người học nắm vững được các kiến thức và kỹ năng về mạng và các hệ thống nhúng. Có khả năng: phân tích, tư vấn thiết kế và lập kế hoạch triển khai các hệ thống mạng; triển khai ứng dụng các kỹ thuật máy tính cho các hệ thống nhúng để thực hiện được các mạch phần cứng.

Chuyên ngành Hệ thống thông tin: Người học nắm vững được các kiến thức về hệ thống thông tin và kỹ năng lập trình. Có khả năng phân tích, tư vấn thiết kế, lập kế hoạch triển khai  hệ thống thông tin (bao gồm cả việc phát triển các phần mềm).

Các vị trí công tác của sinh viên sau khi tốt nghiệp:

- Cán bộ lập trình trong các trung tâm máy tính, các công ty phần mềm và các cơ quan, công ty, nhà máy có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Cán bộ nghiên cứu, giảng viên tại viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, …

2. Thời gian đào tạo: 4 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, THBT… căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

6. Thang điểm: Thực hiện theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT.

7. Nội dung chương trình

Xem chi tiết tại đây: Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Đăng ký tư vấn