https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 193

Một trong những nguyên nhân có ý nghĩa quyết định thắng lợi của CMT8 là Đảng ta, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm vững thời cơ, chớp đúng thời cơ, phát động toàn dân vùng lên tổng khởi nghĩa.

<p style="text-align: justify;">Cách mạng Tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Một trong những nguyên nhân có ý nghĩa quyết định thắng lợi của CMT8 là Đảng ta, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm vững thời cơ, chớp đúng thời cơ, phát động toàn dân vùng lên tổng khởi nghĩa, đập tan chính quyền tay sai phản động, giành chính quyền về tay nhân dân. Không những trong khởi nghĩa vũ trang mà cả trong chiến tranh cách mạng, trong xây dựng phát triển đất nước, vấn đề thời cơ vẫn luôn giữ vai trò hết sức quan trọn<em>g.</em></p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://yersin.edu.vn/Download/MyFile/854">Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945</a></p>
Đăng ký tư vấn