https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Báo cáo thực hiện quy định công khai tài chính

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 626

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   20  /BC-DYD

Đà Lạt, ngày  10  tháng 5  năm 2010

BÁO CÁO

Thực hiện quy định công khai tài chính

     Thực hiện Công văn số 2271/BGDĐT-KHTC ngày 28/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công khai tài chính theo quy định tại Thông tư 09/2009-BGDĐT, trường Đại học Yersin Đà Lạt đã cập nhật đầy đủ các nội dung công khai về thu chi tài chính của trường lên Website (http://www.yersin.edu.vn). Cụ thể như sau:

1.      Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học (năm học 2009-2010)

* Học phí:

- Khóa III & IV:                                                  6.000.000đ/SV/năm học

- Khóa V & VI:

+ Khoa Kiến trúc và Điều dưỡng:                 7.000.000đ/SV/năm học

+ Các khoa khác:                                            6.500.000đ/SV/năm học

- Học phí học lại:                                               35.000đ/tín chỉ

* Lệ phí:

- Thi lại:                                                               5.000đ/môn

- Thi tốt nghiệp:                                                  50.000đ/môn thi TN

* Các khoản thu khác từ người học:

+ Bảo hiểm y tế (Bắt buộc):                              276.000đ/SV/năm

+ Bảo hiểm thân thể:                                          40.000đ/SV/năm

....

Download Báo cáo thực hiện quy định công khai tài chính 2010.doc

Đăng ký tư vấn