https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Báo cáo công khai

TRANG CHỦ Báo cáo công khai

Báo cáo công khai năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 12/03/2012 | Lượt xem: 826

Thực hiện quy chế công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại họcnăm học 2010-2011

BÁO CÁO

Thực hiện quy chế công khai cam kết chất lượng đào tạo của

cơ sở giáo dục đại học năm học 2010 - 2011

Thực hiện Công văn số 7510/BGDĐT-KHTC ngày 09/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2010-2011, trường Đại học Yersin Đà Lạt báo cáo những nội dung cụ thể như sau: 

A. Công khai cam kết chất lượng giáo dục  

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

I. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học:

-       Trường Đại học Yersin Đà Lạt chú trọng vào người học, người học được coi là trung tâm của mọi hoạt động trong nhà trường, nhà trường có các biện pháp cụ thể để làm tốt công tác đối với người học, nhằm đảm bảo mọi quyền lợi và nghĩa vụ của người học trong học tập, rèn luyện, hướng vào mục đích đào tạo ra những con người phát triển toàn diện, có năng lực cao về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-       Nhà trường đảm bảo mọi người học đều được hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá. Thực hiện tốt việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người học; đảm bảo các chế độ, chính sách xã hội đối với người học được thực hiện đầy đủ; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người học tham gia. Bên cạnh đó, nhà trường cũng rất chú trọng đến công tác Đảng, Đoàn TNCS HCM, công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học. Nhà trường có các biện pháp cụ thể hỗ trợ người học trong học tập, rèn luyện và tư vấn nghề nghiệp việc làm cho sinh viên nhằm mục đích hỗ trợ người học tìm kiếm được công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp.

-       Nhà trường có phòng Công tác Sinh viên, là đơn vị tổ chức, quản lý việc học tập, rèn luyện của sinh viên, đảm bảo mọi người học đều được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác.

II. Yêu cầu về thái độ học tập của người học:

-       Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và các quy định của các tổ chức làm việc. Làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống lành mạnh.

-       Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp.

-       Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế và quản trị doanh nghiệp, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy và lập luận trong điều hành quản lý.

III. Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được:

1. Mục tiêu kiến thức:

·        Khối kiến thức chung:

-       Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.

-       Hiểu biết về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và của ngành nghề  đào tạo nói riêng.

-       Có kiến thức về quốc phòng - an ninh, có sức khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm tốt công việc chuyên môn.

-       Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Toán - Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội - nhân văn làm nền tảng để tiếp thu và nâng cao kiến thức chuyên môn.

-       Có kiến thức rộng về kinh tế thị trường đặc biệt là trong hội nhập quốc tế.

·        Khối kiến thức chuyên ngành:

* Quản trị kinh doanh tổng hợp:

-       Có kiến thức chuyên môn của trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

-       Có kiến thức chuyên ngành về quản trị kinh doanh tổng hợp trong các lĩnh vực:  Nhân sự, Sản xuất - Kinh doanh – Dịch vụ, Tài chính, Tiếp thị.

-       Có kiến thức cơ bản để giải quyết các mối quan hệ kinh tế - xã hội trong tổ chức, điều hành và quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là các kiến  thức liên quan đến văn hóa,  tâm lý và hành vi trong tổ chức.

-       Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng như xác suất thống kê, quy hoạch tuyến tính và quản lý kinh tế, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập, nghiên cứu khoa học mức độ cao hơn.

* Quản trị kinh doanh ngoại thương:

-       Đạt chuẩn kiến thức chuyên môn của trình độ đại học ngành Ngọai thương, đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

-       Có kiến thức chuyên sâu về ngọai thương, hiểu biết về kinh doanh quốc tế, chuyển giao công nghệ, giao nhận, vận tải và bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế…

-       Có khả năng đàm phán và giao tiếp ở các nền văn hóa khác nhau, nhận biết những cơ hội và thách thức trong kinh doanh quốc tế, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và nắm được tâm lý khách hàng, kỹ thuật tiếp thị.

-       Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về thuơng mại, chính sách thương mại của các nước trên thế giới.

-       Có kiến thức cơ bản để giải quyết các mối quan hệ kinh tế - xã hội trong tổ chức, điều hành và quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là các kiến thức liên quan đến văn hóa, tâm lý và hành vi trong tổ chức.

* Quản trị kế toán doanh nghiệp:

-       Có kiến thức chuyên sâu để tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các loại hình doanh nghiệp như các Doanh nghiệp sản xuất, Doanh nghiệp thương mại, Doanh nghiệp Du lịch Dịch vụ, Cơ quan hành chính sự nghiệp, Ngân hàng, các hợp tác xã...

-       Hiểu và vận dụng pháp luật kế toán hiện hành (Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán) để tổ chức thực hiện công tác kế toán phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị và phù hợp với pháp luật.

-       Có kiến thức cơ bản về phân tích và quản trị tài chính để nhận định được tình hình tài chính tại doanh nghiệp, từ đó góp phần xây dựng chính sách, kế hoạch tài chính tốt hơn.

* Quản trị tài chính doanh nghiệp:

-       Có kiến thức về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, có khả năng thẩm định tài chính các dự án đầu tư, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn; tổ chức hệ thống kiểm soát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp.

-       Nắm được các kiến thức về quy trình hạch toán kế toán, các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, định giá chứng khoán…

-       Am hiểu các quy định của Nhà nước về quản lý doanh nghiệp, các chính sách Thuế và Luật kinh doanh.

* Quản trị ngân hàng:

-       Có kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn ngân hàng: Nghiệp vụ ngân hàng, Kế toán ngân hàng, Thanh toán quốc tế.

-       Hiểu sâu về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, tài chính, về các chính sách thuế, tài chính công, luật kinh doanh, luật ngân hàng, nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm ngân hàng, Quản trị rủi ro ngân hàng…

-       Có kiến thức cơ bản về thực hiện các chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng, tỷ giá, lãi suất.

-       Có kiến thức về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, có khả năng thẩm định tài chính các dự án đầu tư, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn; tổ chức hệ thống kiểm soát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp.

-       Nắm được các kiến thức về quy trình hạch toán kế toán, các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, định giá chứng khoán.

-       Am hiểu các quy định của Nhà nước về quản lý doanh nghiệp, các chính sách thuế và luật kinh doanh.

* Quản trị nhà hàng – khách sạn:

-       Có những kiến thức căn bản về du lịch và kiến thức chuyên sâu về quản trị hoạt động kinh doanh nhà hàng – khách sạn:

-       Quản trị hoạt động kinh doanh nhà hàng – bar: bao gồm khối kiến thức về quản trị nhà hàng – bar; quy trình phục vụ nhà hàng; thiết kế thực đơn theo các lối ăn Âu, Á và các món ăn dân tộc của Việt Nam như lối ăn Bắc, Trung, Nam; thiết kế thực đơn ăn kiêng cho các đạo giáo ở các nước như Hồi giáo, Phật giáo…

-       Quản trị hoạt động kinh doanh khách sạn: bao gồm khối kiến thức về quản trị khách sạn như quản trị lễ tân, buồng, an ninh khách sạn; quản trị nhân sự khách sạn; quản trị dịch vụ bổ sung, marketing khách sạn…

* Quản trị lữ hành:

-       Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về du lịch và kiến thức chuyên sâu về quản trị lữ hành, bao gồm khối kiến thức về những kiến thức chung về đất nước con người Việt Nam và trên thế giới; kiến thức về điểm đến, kiến thức chuyên sâu về thiết kế, điều hành tour; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; marketing điểm và tuyến du lịch; quản trị nhân sự trong các tổ chức và doanh nghiệp du lịch.

2. Kỹ năng, trình độ ngoại ngữ, tin học đạt được:

-       Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, PowerPoint để định dạng, soạn thảo văn bản, lập các bảng tính, sử dụng phần mềm trình chiếu; Sử dụng Internet. Sử dụng tốt một số phần mềm phân tích và quản lý như SPSS, EVIEW…

-       Tiếng Anh: Có khả năng giao tiếp thông thường trong môi trường làm việc và xã giao hàng ngày (tương đương trình độ B chứng chỉ quốc gia hoặc TOEIC 300); Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành viết bằng tiếng Anh ở mức độ trung cấp; có khả năng truy cập các trang web tiếng Anh để khai thác thông tin chuyên ngành trên Internet.

IV. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ:

Quản trị kinh doanh tổng hợp:

-       Có khả năng khởi sự và vận hành một doanh nghiệp độc lập.

-       Làm việc trong các các công ty, các tập đoàn đa quốc gia, các cơ quan nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức phục vụ cộng đồng.

-       Có thể đảm nhiệm các chức vụ như trưởng nhóm hay trưởng/phó phòng kinh doanh, marketing, dự án, bán hàng; Trưởng đại diện thương mại; Trưởng các chi nhánh của các doanh nghiệp trong và nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

-       Có khả năng công tác tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về quản trị kinh doanh.

Quản trị ngoại thương:

-       Có thể đảm nhận các công việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế đối ngoại tại các cơ quan quản lý Nhà nước; Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực kinh tế đối ngoại; Các ban quản lý dự án, khu chế xuất, khu công nghiệp; Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Các ngân hàng thương mại; Các công ty, tổ chức quốc tế; Các bộ phận đối ngoại và quan hệ quốc tế của các cơ quan và ban ngành như: Chuyên viên phòng đối ngoại; Cán bộ phụ trách hoạt động xuất nhập khẩu ở doanh nghiệp.

Quản trị kế toán doanh nghiệp:

-       Có thể đảm nhận các công việc chuyên môn ở Phòng Kế toán, Phòng Tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, các doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế.

-       Sau một thời gian có thể đảm nhận các chức vụ cao hơn như: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Giám đốc, Phó giám đốc Tài chính và làm dịch vụ tư vấn về kế toán cho các đơn vị.

Quản trị tài chính doanh nghiệp:

-       Có khả năng đảm nhận được những công việc chuyên môn về tài chính doanh nghiệp và các công việc về dịch vụ tài chính.

-       Có thể đảm nhận công việc quản lý chuyên môn.

-       Có khả năng làm việc ở các loại hình doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác…

Quản trị ngân hàng:

-       Chuyên viên quản lý tài chính ở các Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư hoặc ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

-       Chuyên viên thẩm định tín dụng, thẩm định dự án đầu tư, chuyên viên phòng huy động vốn, chuyên viên dịch vụ khách hàng.

-       Chuyên viên giao dịch, chuyên viên phòng kinh doanh, phòng kế hoạch tài chính, chuyên viên phân tích các vấn đề thuộc lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tại các cơ quan quản lý nhà nước, Ngân hàng Nhà nước.

Quản trị nhà hàng - khách sạn:

-       Có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên môn và quản lý bộ phận như: lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, hành chính – nhân sự, tiếp thị - bán hàng…

Quản trị lữ hành:

-   Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc như: hướng dẫn viên; thiết kế, điều hành tour; hành chính – nhân sự, tiếp thị và bán hàng…                                                                                                                          

NGÀNH TIN HỌC 

I. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học:

-       Trường Đại học Yersin Đà Lạt chú trọng vào người học, người học được coi là trung tâm của mọi hoạt động trong nhà trường, nhà trường có các biện pháp cụ thể để làm tốt công tác đối với người học, nhằm đảm bảo mọi quyền lợi và nghĩa vụ của người học trong học tập, rèn luyện, hướng vào mục đích đào tạo ra những con người phát triển toàn diện, có năng lực cao về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-       Nhà trường đảm bảo mọi người học đều được hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá. Thực hiện tốt việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người học; đảm bảo các chế độ, chính sách xã hội đối với người học được thực hiện đầy đủ; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người học tham gia. Bên cạnh đó, nhà trường cũng rất chú trọng đến công tác Đảng, Đoàn TNCS HCM, công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học. Nhà trường có các biện pháp cụ thể hỗ trợ người học trong học tập, rèn luyện và tư vấn nghề nghiệp việc làm cho sinh viên nhằm mục đích hỗ trợ người học tìm kiếm được công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Đăng ký tư vấn