Đảm bảo chất lượng

TRANG CHỦ Đảm bảo chất lượng

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế

Ngày đăng 28/08/2013 | Lượt xem: 697

Tập trung hoàn thiện thể chế, từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Kính gửi:  Các sở giáo dục và đào tạo

 

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế như sau:

I. Nhiệm vụ chung

          1. Tập trung hoàn thiện thể chế, từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

          2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất l­ượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại địa phương.

 

Chi tiết:  Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn