Đảm bảo chất lượng

TRANG CHỦ Đảm bảo chất lượng

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 09/11/2016 | Lượt xem: 1007

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt


(Thực hiện theo Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Tên người báo cáo: Phạm Thị Thanh Hồng               

Điện thoại/ Email liên hệ: thanhhongqtkd@gmail.com

Đường link website công khai báo cáo: http://www.yersin.edu.vn/

Năm tốt nghiệp: 2004

Trình độ đào tạo: Cử nhân Kinh tế

TT

Ngành đào tạo,mã số

Tổng số

SV

TN

Chia theo giới tính

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ SVTN có việc làm*

Khu vực làm việc

Nam

Nữ

Số lượng SVTN có việc làm

Số lượng SVTNchưa  có việc làm nhưng đang học nâng cao

Số lượng SVTN chưa có việc làm /không liên lạc được

Khu vực nhà nước

Khu vực tư nhân

Liên doanh nước ngoài

Tự tạo việc làm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

KHMT K8

D440301

11

6

5

9

0

81.82

6

0

0

 2

Điều dưỡng K8 

D720501

 73

65 

55 

 18

75,34

18 

29 

 0

8

 3

QTKD K8

D340101 

 22

07 

15 

12 

 0

10 

54.55

 03

 09

 4

Kiến trúc K7

D580102 

 53

 43

10 

53

0

 94%

 8

20 

12 

 13

 5

MTCN K8

D4210405

 13

 2

11 

13 

0

100% 

 10

6

 Ngôn ngữ Anh

D220201

 14

7

14 

 0

 100%

 0

 13

 1

TT

Ngành đào tạo,mã số

Tổng số

SV

TN

Chia theo giới tính

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ SVTN có việc làm*

 

Khu vực làm việc

Nam

Nữ

Số lượng SVTN có việc làm

Số lượng SVTNchưa  có việc làm nhưng đang học nâng cao

Số lượng SVTN chưa có việc làm /không liên lạc được

Khu vực nhà nước

Khu vực tư nhân

Liên doanh nước ngoài

Tự tạo việc làm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 7

Cao đẳng QTKD K1

C340101

15

 10

12 

 80%

 8

 Cao đẳng Điều dưỡng K1 

D720501

17 

16 

10 

0

 58,82

 0

Tổng cộng:

218 

79 

139 

178 

0

40 

81,65 

 36

99 

 16

27

Ghi chú: * Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm được tính là: ((SL SVTN có việc làm (cột 6) + SL SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao (cột 7)/ tổng số SVTN (cột 3))*100

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn