Tên: - Chuyên mục:
Tên Tài Liệu Chuyên Mục Ngày Đăng Tải Về
05. BC Hoạt động BKS & Thẩm tra BC tài chính 2016 Tài Nguyên Khác 22/08/2017
13. Thể lệ bầu cử Tài Nguyên Khác 21/08/2017
12. TT DS ứng cử viên đại diện những người góp vốn bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Tài Nguyên Khác 21/08/2017
11. TT miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS & bầu nhân sự thay thế Tài Nguyên Khác 21/08/2017
10. TT điều chỉnh mệnh giá cổ phần & tăng vốn điều lệ trường Tài Nguyên Khác 21/08/2017
09. TT chọn đơn vị kiểm toán Tài Nguyên Khác 21/08/2017
08. TT chuẩn y việc chi thù lao HĐQT & thù lao HĐQT niên độ 2017 - 2018 Tài Nguyên Khác 21/08/2017
07. TT Thay đổi niên độ tài chính Tài Nguyên Khác 21/08/2017
06. TT Chuẩn y Quy chế tổ chức & HĐ, quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Tài Nguyên Khác 21/08/2017
04. BC KQ hoạt động năm học 2016 - 2017 & KH Hoạt động 2017 - 2018 Tài Nguyên Khác 21/08/2017
03. Báo cáo hoạt động HĐQT Tài Nguyên Khác 21/08/2017
02. Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ & Thể thức biểu quyết Tài Nguyên Khác 21/08/2017
01. Chương trình ĐH Đồng cổ đông năm 2016 Tài Nguyên Khác 21/08/2017
Danh mục tài liệu - ĐH Đồng cổ đông 2016 Tài Nguyên Khác 21/08/2017
Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội Tài Nguyên Khác 10/08/2017
Mẫu Sơ yếu lí lịch Tài Nguyên Khác 10/08/2017
Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS Tài Nguyên Khác 10/08/2017
Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Tài Nguyên Khác 10/08/2017
Chương trình ĐH Cổ đông Tài Nguyên Khác 10/08/2017
Thư mời họp ĐH cổ đông Tài Nguyên Khác 10/08/2017
Lý lịch sinh viên khóa 14 Tài Nguyên Khác 21/07/2017
Lịch thi lại đợt 4 - HKII, năm học 2016 - 2017 Tài Nguyên Khác21/07/2017
Template Power point Tài Nguyên Khác 19/07/2017
Giấy viết thư Tài Nguyên Khác 19/07/2017
Logo Trường Đại học Yersin Đà Lạt (Kèm tên trường) Tài Nguyên Khác 19/07/2017