Tên: - Chuyên mục:
Tên Tài Liệu Chuyên Mục Ngày Đăng Tải Về
Phiếu đăng ký xét tuyển liên thông Đại học 2018 Tài Nguyên Khác 22/12/2017
Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát năm 2017 - Trình độ Cao Đẳng Tài Nguyên Khác 10/11/2017
Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 - Trình độ Cao Đẳng Tài Nguyên Khác 10/11/2017
Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát năm 2017 - Trình độ Đại học Tài Nguyên Khác 10/11/2017
Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 - Trình độ Đại học Tài Nguyên Khác 10/11/2017
Tạp chí khoa học số 03 (10/2017) Tạp chí Khoa học Yersin 24/10/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 Tài Nguyên Khác 31/08/2017
Biên bản họp ĐH Đồng cổ đông 2016 Tài Nguyên Khác 31/08/2017
2.7 Chế độ tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao Tài Nguyên Khác 22/08/2017
2.6 Chế độ tổ chức lễ, hội nghị, hội thảo Tài Nguyên Khác 22/08/2017
2.5 Phân hạng trang cấp xe ôtô và định mức xăng và văn phòng phẩm Tài Nguyên Khác 22/08/2017
2.4 Định mức cấp phát tài sản; công cụ, dụng cụ, đồng phục & khác Tài Nguyên Khác 22/08/2017
2.3 Phân hạng áp dụng công tác phí Tài Nguyên Khác 22/08/2017
2.2 Các tiện ích do đối tác hỗ trợ Tài Nguyên Khác 22/08/2017
2.1 Chế độ công tác phí Tài Nguyên Khác 22/08/2017
Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Tài Nguyên Khác 22/08/2017
1.4 Chức năng, nhiệm vụ các lĩnh vực tại trường Tài Nguyên Khác 22/08/2017
1.3 Danh mục các đơn vị và lĩnh vực phụ trách Tài Nguyên Khác 22/08/2017
1.2 Sơ đồ tổ chức Tài Nguyên Khác 22/08/2017
1.1 Quy chế tổ chức và hoạt động trường ĐH Yersin Đà Lạt Tài Nguyên Khác 22/08/2017
Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường ĐH Yersin Đà Lạt Tài Nguyên Khác 22/08/2017
05. BC Hoạt động BKS & Thẩm tra BC tài chính 2016 Tài Nguyên Khác 22/08/2017
13. Thể lệ bầu cử Tài Nguyên Khác 21/08/2017
12. TT DS ứng cử viên đại diện những người góp vốn bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Tài Nguyên Khác 21/08/2017
11. TT miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS & bầu nhân sự thay thế Tài Nguyên Khác 21/08/2017